400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
Dr.olarik Musigavong
Dr. Jacobson ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ CEF ประเทศไทย
  • 20+ ประสบการณ์การทำงาน
  • 10000+ ตัวอย่างเคสที่ประสบความสำเร็จ
  • 300+ บทความจากมืออาชีพ
  • 40+ Industry recognition  นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของ CEF ประเทศไทย เป็นตัวแทนแพทย์รุ่นใหม่ในประเทศไทย

  ได้รับใบรับรองทั้งหมดสองใบในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รวมถึงเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกแพทยสภาและเป็นผู้อำนวยการกรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย  นพ.โอฬาริก ถือเป็นแพทย์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับประกาศนียบัตรจากกองเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการทารกและการตั้งครรภ์แทน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการพิจารณาดังกล่าว

  นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548

  จากประสบการณ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาระบาดวิทยาคลินิกจากคณะแพทยศาสตร์

  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559